Objecte de decisions individualitzades automatitzades o elaboració de perfilsNom/raó social: (*)
Adreça del centre enfront el qual s’exercici del dret a no ser objecte de decisions: (*)
Codi Postal: (*)
Localitat:: (*)
Província: (*)


En/Na.(*)
, mayor de edad,
major d’edat, amb domicili a C/
núm.
de
CP(*)
amb DNI/NIE (*),
i adreça de correu electrònic (*)

a través del present escrit exercici del dret a no ser objecte de decisions , de conformitat amb el que es preveu en els articles 13 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, i 15 del Reglament UE 2016/679, General de Protecció de Dades (RGPD):No ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que em produeixi efectes jurídics o m’afecti, de manera significativa d’una forma similar, en particular en els aspectes següents:
- En cas del tractament de dades personals basat en la celebració o execució d’un contracte, o del consentiment explícit, adopció de les mesures necessàries per a la salvaguarda de:

o Els meus drets i llibertats.

o Dret a la intervenció humana.

o Exposició del punt de vista propi.

o Impugnació de la decisió adoptada.

o Els meus interessos legítims.


Que sigui atesa la meva sol•licitud en els termes anteriorment exposats en el termini d’un mes, a comptar des de la recepció de la present sol•licitud.
A
,a
de
de 20

IMPORTANT: Per al correcte exercici del dret d’accés, cal adjuntar una fotocòpia del DNI, o NIE en el seu cas, de la persona titular de les dades, en tant que es tracta de l’exercici d’un dret de titularitat personalíssima.

Adjuntar arxiu (*)
(*) Informació requerida
NOTA: és important que tota aquella informació que es troba marcada com requerida (*) estigui emplenada perquè el sistema permeti realitzar l'enviament del formulari. No es pot acceptar cap formulari que no porti adjunt l'arxiu amb DNI / NIE.

Tornar a la pàgina anterior