Exercici de drets. Protecció de dades personals.

En compliment de la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, Sorigué posa a la seva disposició els mecanismes per a facilitar l’exercici dels drets reconeguts per la Llei.

Dret d’accés

El/la titular de les dades vol saber la informació que se’n disposa, les finalitats del tractament, el termini de conservació de les seves dades, etc.

Dret de rectificació

El/la  titular sol·licita modificar aquelles dades que siguin inexactes o incompletes amb la realitat.

Dret de cancelació o supressió

El/la  titular requereix que es suprimeixin aquelles dades que ja no siguin necessàries per a la finalitat per la qual es van recollir.

Dret d’oposició

El/la  titular manifesta la seva desaprovació a què les seves dades siguin tractades per tercers.

Dret a la portabilitat de les dades

El/la  titular sol·licita poder transmetre les dades a un altre responsable en un format estructurat.

-Dret a la limitació del tractament

El titular solicita que se suspenda el tratamiento de los datos en el caso de existir controversia sobre su licitud.

Dret a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades o elaboració de perfils

El/la  titular de les dades sol·licita que no es tractin les seves per a avaluar aspectes personals, analitzar o preveure paràmetres.