Exercici del dret a la portabilitat de les dadesNom/raó social: (*)
Adreça del centre enfront el qual s’exercici del dret a la portabilitat de les dades: (*)
Codi Postal: (*)
Localitat:: (*)
Província: (*)


En/Na.(*)
, mayor de edad,
major d’edat, amb domicili a C/
núm.
de
CP(*)
amb DNI/NIE (*),
i adreça de correu electrònic (*)

a través del present escrit exercici del dret a la portabilitat de les dades, de conformitat amb el que es preveu en els articles 13 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, i 15 del Reglament UE 2016/679, General de Protecció de Dades (RGPD):

Que, havent mediat un contracte o un consentiment previ per part meva, i estan sent tractats a través de mitjans automatitzats, se’m facilitin, en el termini d’un mes, les meves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica.
En el seu cas, sol•licito que les dades personals esmentades siguin transmeses directament a la persona responsable, sempre que sigui tècnicament possible, les dades identificatives del qual són les següents:
Nom:(*)
Raó social:(*)
Mitjà de transmissió:(*)
Persona de contacte: (*)
A
,a
de
de 20

IMPORTANT: Per al correcte exercici del dret d’accés, cal adjuntar una fotocòpia del DNI, o NIE en el seu cas, de la persona titular de les dades, en tant que es tracta de l’exercici d’un dret de titularitat personalíssima.

Adjuntar arxiu (*)
(*) Informació requerida
NOTA: és important que tota aquella informació que es troba marcada com requerida (*) estigui emplenada perquè el sistema permeti realitzar l'enviament del formulari. No es pot acceptar cap formulari que no porti adjunt l'arxiu amb DNI / NIE.

Tornar a la pàgina anterior