Exercici del dret d’accés

 Nom/raó social: (*)
Adreça del centre enfront el qual s’exerceix el dret d’accés: (*)
Codi Postal: (*)
Localitat:: (*)
Província: (*)


En/Na.(*)
, mayor de edad,
major d’edat, amb domicili a C/
núm.
de
CP(*)
amb DNI/NIE (*),
i adreça de correu electrònic (*)

a través del present escrit exerceixo el dret d’accés, de conformitat amb el que es preveu en els articles 13 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, i 15 del Reglament UE 2016/679, General de Protecció de Dades (RGPD):
La meva relació es basa en


Que se’m faciliti de manera gratuïta l’exercici del dret d’accés per la persona responsable del tractament en el termini d’un mes a comptar des de la recepció d’aquesta sol•licitud, i que se’m remeti, a l’adreça indicada anteriorment, la següent informació

- Còpia de totes les meves dades personals que siguin objecte de tractament per aquesta persona responsable.

- Concreció de les finalitats del tractament, així com les categories de dades personals que es tractin.

- Detall dels destinataris a qui hagin estat comunicades les meves dades personals.

- Informació sobre les garanties adoptades en relació a la transferència de les meves dades personals a un país tercer.

- Termini previst per a la conservació de les meves dades. En cas que no sigui possible determinar aquest termini, s’han d’especificar els criteris de determinació.

- Existència de decisions automatitzades per a l’elaboració de perfils.

- Informació sobre l’origen de les meves dades, en cas que no hagin estat obtingudes de manera directa a través de mi.

- Existència del dret a sol•licitar la rectificació, supressió o limitació del tractament de les meves dades personals, així com l’opció d’oposar-me al seu tractament.

- Dret de reclamar enfront l’autoritat de control competent.


A
,a
de
de 20

IMPORTANT: Per al correcte exercici del dret d’accés, cal adjuntar una fotocòpia del DNI, o NIE en el seu cas, de la persona titular de les dades, en tant que es tracta de l’exercici d’un dret de titularitat personalíssima.

Adjuntar arxiu (*)
(*) Informació requerida
NOTA: és important que tota aquella informació que es troba marcada com requerida (*) estigui emplenada perquè el sistema permeti realitzar l'enviament del formulari. No es pot acceptar cap formulari que no porti adjunt l'arxiu amb DNI / NIE.

Tornar a la pàgina anterior