Exercici del dret d’oposicióNom/raó social: (*)
Adreça del centre enfront el qual s’exercici del dret d’oposició: (*)
Codi Postal: (*)
Localitat:: (*)
Província: (*)


En/Na.(*)
, mayor de edad,
major d’edat, amb domicili a C/
núm.
de
CP(*)
amb DNI/NIE (*),
i adreça de correu electrònic (*)

a través del present escrit exercici del dret d’oposició, de conformitat amb el que es preveu en els articles 13 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, i 15 del Reglament UE 2016/679, General de Protecció de Dades (RGPD):

L’oposició al tractament de les meves dades personals, tenint en compte que:
a la persona responsable del tractament, havent-se de limitar al seu tractament fins que obtingui resposta a l’exercici d’aquest dret.
o un tercer, havent-se de limitar el seu tractament fins que s’obtingui resposta a l’exercici d’aquest dret.
i han de prevaldre els meus drets sobre aquesta finalitat.

Com a situació personal per a oposar-me al tractament de les meves dades personals acredito la següent (*1)

En conseqüència, sol•licito que sigui atesa aquesta sol•licitud en els termes anteriorment exposats en el termini d’un mes, a comptar des de la recepció de la present sol•licitud.
(*1) Sense perjudici que correspongui a la persona responsable del tractament l’acreditació de motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els meus interessos, drets i llibertats, o una missió realitzada en interès públic.
A
,a
de
de 20

IMPORTANT: Per al correcte exercici del dret d’accés, cal adjuntar una fotocòpia del DNI, o NIE en el seu cas, de la persona titular de les dades, en tant que es tracta de l’exercici d’un dret de titularitat personalíssima.

Adjuntar arxiu (*)
(*) Informació requerida
NOTA: és important que tota aquella informació que es troba marcada com requerida (*) estigui emplenada perquè el sistema permeti realitzar l'enviament del formulari. No es pot acceptar cap formulari que no porti adjunt l'arxiu amb DNI / NIE.

Tornar a la pàgina anterior