Exercici del dret de rectificacióNom/raó social: (*)
Adreça del centre enfront el qual s’exercici del dret de rectificació: (*)
Codi Postal: (*)
Localitat:: (*)
Província: (*)


En/Na.(*)
,major d’edat
, amb domicili a C/
núm.
de
CP(*)
amb DNI/NIE (*),
i adreça de correu electrònic (*)

a través del present escrit exercici del dret de rectificació, de conformitat amb el que es preveu en els articles 13 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, i 15 del Reglament UE 2016/679, General de Protecció de Dades (RGPD):

Que es precedeixi a acordar la rectificació de les meves dades personals en el termini d’un mes, a comptar des de la recepció d’aquesta sol•licitud, i que se’m notifiqui de manera escrita el resultat de la rectificació practicada.
Les dades personals objecte de rectificació són els següents:

DADES ABANS DE LA RECTIFICACIÓ (*)
DADES DESPRÉS DE LA RECTIFICACIÓ (*)

Que, en cas que no procedeixi la rectificació sol•licitada de les dades, se’m comuniqui de manera motivada, amb la finalitat que es pugui interposar la corresponent reclamació enfront l’Autoritat de Control competent.

Així mateix, en cas d’acordar i haver rectificat les meves dades personals, i hagin estat comunicades a altres persones responsables o encarregades del tractament, se’ls comuniqui aquesta rectificació.
A
,a
de
de 20

IMPORTANT: Per al correcte exercici del dret d’accés, cal adjuntar una fotocòpia del DNI, o NIE en el seu cas, de la persona titular de les dades, en tant que es tracta de l’exercici d’un dret de titularitat personalíssima.

Adjuntar arxiu (*)
(*) Informació requerida
NOTA: és important que tota aquella informació que es troba marcada com requerida (*) estigui emplenada perquè el sistema permeti realitzar l'enviament del formulari. No es pot acceptar cap formulari que no porti adjunt l'arxiu amb DNI / NIE.

Tornar a la pàgina anterior