Exercici del dret de cancelació o supressió

 Nom/raó social: (*)
Adreça del centre enfront el qual s’exercici del dret de cancelació o supressió: (*)
Codi Postal: (*)
Localitat:: (*)
Província: (*)


En/Na.(*)
, mayor de edad,
major d’edat, amb domicili a C/
núm.
de
CP(*)
amb DNI/NIE (*),
i adreça de correu electrònic (*)

a través del present escrit exercici del dret de cancelació o supressió, de conformitat amb el que es preveu en els articles 13 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, i 15 del Reglament UE 2016/679, General de Protecció de Dades (RGPD):Que es procedeixi a acordar la supressió de les meves dades personals en el termini d’un mes, a comptar des de la recepció d’aquesta sol•licitud, i que se’m notifiqui, de manera escrita, el resultat de la supressió practicada.

Les dades afectades són (*)

La causa de supressió és (*)

Que, en cas que s’acordi que no procedeix la pràctica, total o parcial, de la supressió sol•licitada, se’m comuniqui de manera motivada, per tal que es pugui interposar la corresponent reclamació enfront l’Autoritat de Control competent.

Que, en cas que les meves dades personals hagin estat comunicades per aquesta persona responsable a altres persones responsables o encarregades del tractament, aquesta supressió els sigui degudament comunicada.
A
,a
de
de 20

IMPORTANT: Per al correcte exercici del dret d’accés, cal adjuntar una fotocòpia del DNI, o NIE en el seu cas, de la persona titular de les dades, en tant que es tracta de l’exercici d’un dret de titularitat personalíssima.

Adjuntar arxiu (*)
(*) Informació requerida
NOTA: és important que tota aquella informació que es troba marcada com requerida (*) estigui emplenada perquè el sistema permeti realitzar l'enviament del formulari. No es pot acceptar cap formulari que no porti adjunt l'arxiu amb DNI / NIE.

Tornar a la pàgina anterior